Toppmeny

NYHETER

Höstmöte 14 november kl 19.00

Välkommen till Klubbhuset torsdagen den 14 november kl. 19.00

Klubben har enligt stadgarna två allmänna möten dit alla medlemmar är välkomna. Det beslutande årsmötet äger rum på vårvintern och till det kan man skriva motioner om klubbens verksamhet. På årsmötet väljs också ny styrelse. Det andra mötet är Höstmötet, där styrelse och kommittéer rapporterar om det pågående klubbarbetet och där beslut fattas om nästa års budget.

Välkommen att göra din röst hörd. Som vanligt bjuder vi på kaffe med dopp!

Dagordning:

  • Mötets öppnande
  • Val av ordförande och sekreterare för mötet
  • Frågan om mötet är i behörig ordning utlyst
  • Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
  • Fastställande av dagordning
  • Redogörelse för den löpande verksamheten
  • Fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt avgifter för kommande räkenskapsår
  • Övriga frågor
  • Mötets avslutning

Väl mött!

 

Viggbyholms Båtklubb

Hamnvägen 1, 183 57 Täby

 

Tel: 08-756 32 08