Toppmeny

Miljöpolicy

Miljöpolicy för Viggbyholms Båtklubb

Med hänsyn till båtlivets potentiella miljöpåverkan på mark, luft och vatten, uppmanas och förväntas medlemmarna i Viggbyholms båtklubb att följa denna miljöpolicy. Den medlem som inte följer denna policy kan komma att få sina båtplatsavtal uppsagda.

 • Båtägare är i miljöbalkens mening verksamhetsutövare och därmed ansvarig för val av och hantering av kemikalier, sitt avfall och eventuella skador som det kan orsaka.

 • Båtägare ska bidra till en giftfri miljö genom att göra bra miljöval och ta fullt ansvar för restprodukters och avfalls omhändertagande.

 • Båtägare ska själv samla in och lämna sitt avfall för återanvändning, återvinning eller omhändertagande.

 • Båtägare ska följa produktvalsprincipen och välja miljögodkända produkter samt avstå från färger, kemikalier och produkter som kan skada miljö och natur.

 • Båtägare ska följa försiktighetsprincipen och inte använda metoder som kan orsaka miljöskada eller medföra risker för användare eller omgivning.

 • Båtägare ska undvika att förorena mark med gifter genom att samla upp slipdamm och skraprester från bottenfärg.

 • Båtägare är skyldig att anmäla oljespill såväl i vatten som på land till räddningstjänst på telefon 112

 • Renspolning av målad båtbotten får endast ske på VBKs spolplatta

 • VBKs medlemmar skall följa gällande lagstiftning och andra krav, samt är skyldiga att hålla sig informerade om förändringar av dessa.

 

Det är allas ansvar att följa denna miljöpolicy!

 

Oljespill
Som båtägare ansvarar du för att bränsle och annan olja inte släpps ut i vattnet eller på land. Det finns ingen nedre gräns när det är tillåtet att släppa ut olja, även små utsläpp ska förhindras så långt det går.

 • Identifiera oljeläckaget
 • Larma räddningstjänsten på telefon 112 samt SMS till VBKs krisnummer
  070 903 294 945.
 • VIKTIGT! Ange alltid ditt mobiltelefonnummer och en kort information om händelsen.
 • Säkring av olycksplatsen.
 • Bedömning av de läckande kemikaliernas typ, mängd och riskklass.
 • Stoppa läckaget och förhindra att det sprids och orsakar mer skada.
 • Avgränsning och uppsugning av de miljöfarliga kemikalierna. Oljeläns
  finns tillgängligt i saneringslåda vid hamnkontoret och uppsugningsmaterial finns i miljöstationen.

 

Båtbottentvätt och bottenslipning
Tvätt av målad båtbotten inom VBKs hamnområde får endast utföras på spolplattan.

OBS! Inga rengöringsmedel eller snäckbortagningsmedel typ Barnacle remover eller Waterline cleaners får användas på spolplattan. Det är heller inte tillåtet att tvätta målad båtbotten på hamnplanen.

Båtägare skall alltid undvika att kontaminera mark med gifter genom att samla upp slipdamm och skraprester från bottenfärg.  Det kan ske genom att koppla dammsugare till slipmaskin samt täcka marken under slipningen. Skrap eller sliprester skall alltid lämnas in på närmaste återvinningscental, mindre mängder kan lämnas uppmärkta på avsedd plats för färgrester i miljöstationen. Båtar inom VBKs hamnområde får endast målas med av Kemikalieinspektionen godkänd bottenfärg för östersjöområdet. Sök information på kemikalieinspektionens hemsida:https://www.kemi.se sök på bottenfärg.

 

Hushållsavfall miljöfarligt avfall och skräp

Båtägare skall samla allt sitt avfall från båtvård på hamnplanen, avfallet skall liksom annat avfall som tex hushållsavfall lämnas till klubbens miljöhantering, eller till någon av kommunens återvinningscentraler eller hemma i hushållets egna avfall.

Var och en skall ta hand om sitt skräp/avfall i linje med kommunens information.


Glas
Skall lämnas till klubbens miljöhantering för glas eller till någon av kommunens återvinningscentraler.
Glas får inte lämnas i soporna på vår klubbholme Furholmen utan måste transporteras från ön.

 

Toalettavfall

Båt med toalett skall ha hålltank. Toalettavfall ska tömmas i enlighet med gällande regler. Från 1 april 2015 råder förbud mot att tömma latrin inom svenskt sjöterritorium. Klubben har två pumpstationer för toalettavfall samt en tömningsplats inne i förrådet i ändan av garaget närmast klubbhuset.

 

Målarfärg, polermedel och kemikalier

Båtägare ska följa försiktighetsprincipen och inte använda produkter och metoder som kan orsaka miljöskada eller medföra risker för användare eller omgivning.
För rengöring och polering av båtens fribord och ovansida får endast av kemikalieinspektionen godkända produkter användas

Båtägaren ska samla in rester av färger, kemikalier, lösningsmedel och burkar. Kemikalier och färgrester lämnas på klubbens miljöstation eller till någon av kommunens återvinningscentraler.

 

Spilloljor, drivmedel.

Spillolja från motor och drev samt överblivet drivmedel skall lämnas på klubbens miljöstation. Större mängder skall alltid lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler.

Glykol
Glykol skall lämnas på klubbens miljöstation.
Större mängder skall alltid lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler.
Vid konservering av motorer på land måste all glykol samlas upp oavsett typ detta gäller, även så kallade miljöglykoler. Detta för att undvika miljöskada och risker för användare, eller omgivning.

Batterier

Tyvärr har klubben inte möjlighet att ta emot batterier därför skall alla batterier l lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler

Nödraketer

Nödraketer och handbloss är nödsignaler och missbruk är förbjudet enligt Brottsbalken.
Om du har en raket vars bäst-före-datum gått ut, bör du återlämna den till någon som säljer pyroteknik. Dessa är skyldiga att ta emot den. ”Det är dessvärre vanligt att man istället skjuter av gamla raketer. Detta är absolut förbjudet enligt lag och kan leda till böter eller fängelse.” (info från Sjöfartsverket)

Skrot av trä, plats, järn eller metall

Skräp och skrot skall lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler.

 

Här finner du också VBKs miljöpolicy i PDF format

Viggbyholms Båtklubb

Hamnvägen 1, 183 57 Täby

 

Tel: 08-756 32 08

Vi använder Cookies
Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa av dem är väsentliga för webbplatsens funktion, medan andra hjälper oss att förbättra denna webbplats och användarupplevelsen (spårningscookies). Du kan själv bestämma om du vill tillåta cookies eller inte. Observera att om du avvisar dem kanske du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen.